Obchodní rejstříky v Evropské uniiBulharsko

Jaké informace bulharský obchodní rejstřík nabízí?

Bulharský obchodní rejstřík spravuje Registrační agentura při Ministerstvu spravedlnosti. Obchodní společnosti a pobočky zahraničních obchodních společností jsou do rejstříku zapisovány spolu s údaji, jejichž zveřejnění ukládá zákon. V obchodním rejstříku se zveřejňují rozhodnutí a listiny týkající se obchodních společností a poboček zahraničních obchodních společností, jež musí být podle zákona přístupné k veřejnému nahlédnutí.

Obchodní rejstřík je elektronická databáze, která obsahuje údaje o skutečnostech, jež musí být podle zákona zapsány, a listiny, které musí být podle zákona přístupné k veřejnému nahlédnutí a které se týkají obchodních společností a poboček zahraničních obchodních společností. Spisy obchodních společností a poboček zahraničních obchodních společností jsou uchovávány v elektronické podobě. Spisy obsahují návrhy na zápis, listiny dokládající zapsané údaje, prohlášení a jiné listiny, které mohou obsahovat rovněž osobní údaje identifikující jednotlivce, kteří dotyčný subjekt zastupují nebo řídí.

Je přístup do bulharského obchodního rejstříku zdarma?

Obchodní rejstřík je veřejný. Přístup k databázi obchodního rejstříku je dostupný pro všechny zdarma. V souladu s novelou zákona o obchodním rejstříku ze dne 1. ledna 2013 musí být přístup ke spisům obchodních společností obsaženým v obchodním rejstříku registrován. To znamená, že přístup k naskenovaným listinám uloženým ve „spisu“ konkrétní obchodní společnosti je možný na základě elektronického podpisu, nebo certifikátu vydaného agenturou. Certifikát vydává agentura bezplatně.

Jak vyhledávat v bulharském obchodním rejstříku?

Obchodní rejstřík je přístupný 24 hodin denně na adrese http://www.brra.bg/Default.ra

Konkrétní údaj či prohlášení může v obchodním rejstříku vyhledat kdokoli.

Na portálu obchodního rejstříku lze vyhledávat podle těchto kritérií:

 • název nebo jedinečný identifikační kód obchodní společnosti nebo pobočky zahraniční obchodní společnosti,
 • jména nebo identifikační číslo či obchodní jméno nebo ječinečný identifikační kód společníka nebo jediného vlastníka kapitálu,
 • jména nebo identifikační číslo či obchodní jméno nebo jedinečný identifikační kód člena orgánů právnické osoby – obchodní společnosti,
 • spis obchodní společnosti, pobočky zahraniční obchodní společnosti a jejich vedoucích pracovníků a právních nástupců lze prohledávat podle zapsaných údajů nebo prohlášení.

Dostupná je i placená služba, která uživatelům umožňuje prohledávat celou databázi podle vlastních specifických kritérií. Poplatek za tuto službu činí 30 000 BGN ročně (podle ceníku státních poplatků vybíraných Registrační agenturou); orgány veřejné moci mají neomezený přístup k databázi zdarma.

Osvědčení mohou být vydána na přepážce Registrační agentury i elektronicky (poplatky jsou vybírány podle výše uvedeného ceníku).

Opisy listin uložených v rejstříku lze vydávat na přepážce nebo elektronicky (poplatky jsou vybírány podle výše uvedeného ceníku).

Nakolik jsou dokumenty v rejstříku spolehlivé?

Bulharsko přijalo zásady stanovené v příslušných právních předpisech EU, které upravují platnost zapsaného údaje nebo výmaz údajů a zveřejnění listin týkajících se obchodních společností. Konkrétní opatření na vnitrostátní úrovni jsou stanovena v zákoně o obchodním rejstříku.

Podle tohoto zákona se má za to, že údaj zapsaný v rejstříku je od okamžiku zápisu znám třetím osobám jednajícím v dobré víře. Do patnácti dnů od provedení zápisu se nelze těchto údajů dovolávat vůči třetím osobám, které prokážou, že o nich nemohly vědět. Třetí osoby se mohou dovolávat údaje (skutečnosti), který má být zapsán, i v případě, že zápis nebyl dosud proveden, ledaže zákon výslovně stanoví, že tento údaj nabývá účinnosti ode dne zápisu. Jakmile je údaj vymazán, pozbývá účinnosti. Má se za to, že listiny v rejstříku jsou třetím osobám známy ode dne zveřejnění.

Třetí osoby jednající v dobré víře se mohou dovolávat zápisu nebo zveřejněných listin i v případě, že zapsaná skutečnost nebo zveřejněný akt či listina neexistují. Ve vztahu k třetím osobám jednajícím v dobré víře se má za to, že skutečnosti nezapsané v rejstříku neexistují.

Historie bulharského obchodního rejstříku

Reforma rejstříku byla zahájena dne 1. ledna 2008 se vstupem zákona o obchodním rejstříku v platnost. V důsledku toho:

 1. Odpovědnost za vedení záznamů o společnostech přešla ze soudů na správní orgán ústřední vlády: Rejstříkovou agenturu.
 2. Veškeré rejstříky krajských soudů byly sloučeny do jedné centralizované elektronické databáze, která obsahuje zapisované údaje a listiny, které musí být přístupné k veřejnému nahlédnutí, jakož i veškeré předložené listiny, zamítavá rozhodnutí a sbírky listin obchodních společností. Z tohoto důvodu musely být všechny obchodní společnosti znovu zapsány do 31. prosince 2011.
 3. V řízení o zápisu má zásadní význam zásada publicity informací. Registrační agentura musí podle zákona zajistit otevřený a bezplatný přístup k návrhům na zápis a připojeným listinám obsaženým v počítačovém systému obchodního rejstříku.
 4. Řízení o zápisu je prováděno na základě různých formulářů návrhů na zápis. Druh formuláře závisí na typu obchodní společnosti nebo na okolnostech v době zápisu.

Jak podávat žádosti obchodnímu rejstříku

Návrhy na zápis mohou být podány na kterékoli přepážce Registrační agentury nebo elektronicky prostřednictvím portálu agentury na adrese http://www.brra.bg/Default.ra

Návrhy na zápis v tištěné podobě mohou být podány na kterémkoli územním pracovišti Registrační agentury bez ohledu na sídlo obchodní společnosti. Po přijetí pracovištěm agentury jsou návrhy na zápis v tištěné podobě naskenovány a uloženy jako přílohy do počítačového systému obchodního rejstříku. Listiny připojené k návrhům na zápis jako přílohy musí být originály nebo kopie ověřené žadatelem nebo notářem.

Návrhy na zápis v elektronické podobě lze podat kdykoli prostřednictvím portálu obchodního rejstříku.

Jakým způsobem jsou podané návrhy a žádosti posuzovány?

Každé položce, která se má zapsat do počítačového systému obchodního rejstříku (návrh na zápis, soudní rozhodnutí, žádost o opravu chyby, žádost o ustanovení znalců, ověřovatelů, kontrolorů atd.), je přiděleno jedinečné referenční číslo ve formátu „rrrrmmddhhmmss“ (rok, měsíc, den hodina, minuta, sekunda). Poté, co bylo návrhu na zápis, soudnímu rozhodnutí nebo žádosti přiřazeno jedinečné referenční číslo, je počítačovým systémem náhodně přidělena pracovníkovi rejstříku k posouzení. Návrhy na zápis nebo žádosti o výmaz nebo o zveřejnění listin podle § 14 se přidělují automaticky, jakmile pracovník rejstříku elektronicky ukončil vyřizování dříve přiděleného návrhu či žádosti, a byl tudíž počítačovým systémem rozpoznán jako dostupný.

Na základě změn zákona o obchodním rejstříku, podle nichž má být rozhodnutí vydáno ve lhůtě stanovené v § 19 odst. 2, je počítačový systém vybaven funkcí, která umožňuje posoudit návrhy ve výše uvedeném pořadí do konce třídenní lhůty. Výsledek může být různý:

 • pokyny elektronicky schválené pracovníkem rejsříku po dokončení posouzení a zveřejněné neprodleně v uživatelském účtu dotyčné obchodní společnosti – musí být provedeny ve lhůtě stanovené v § 19 odst. 2 zákona o obchodním rejstříku,
 • zamítnutí elektronicky podepsané pracovníkem rejstříku po dokončení posouzení a zveřejněné neprodleně v uživatlském účtu dotyčné obchodní společnosti,
 • příkaz k zápisu elektronicky podepsaný pracovníkem rejstříku po dokončení posouzení, který je až do uplynutí lhůty stanovené v § 19 odst. 2 zákona o obchodním rejstříku zobrazen v uživatelském účtu dotyčné obchodní společnosti se statusem „plyne třídenní lhůta“. Po uplynutí zákonné lhůty provede počítačový systém zápis automaticky a vygeneruje číslo zápisu ve výše uvedeném formátu. Rok, měsíc a den odpovídá automatickému zveřejnění počítačovým systémem, zatímco hodina, minuta a sekunda zaznamenávají čas, kdy pracovník rejstříku předchozí den nařídil zápis.

Co nabízí rejstřík BULSTAT?

Rejstřík BULSTAT obsahuje informace o:

 • právnických osobách, které nejsou obchodními společnostmi;
 • pobočkách zahraničních subjektů, které nejsou obchodními společnostmi;
 • zastoupeních zahraničních subjektů podle § 24 zákona o podpoře investic;
 • zahraničních právnických osobách, které v Bulharsku podnikají a mají zde stálou provozovnu;
 • zahraničních právnických osobách, jejichž faktické sídlo je v Bulharsku;
 • zahraničních právnických osobách, které v Bulharsku vlastní nemovitosti;
 • organizačních jednotkách podle zákona o závazcích a smlouvách, včetně řemeslných podniků a pojišťovacích asociací podle § 8 zákona o zákona o sociálním zabezpečení;
 • subjektech, které jsou plátci sociálního pojištění a nejsou fyzickými osobami;
 • pobočkách a organizačních složkách subjektů uvedených v bodech 1 a 8 a organizačních složkách obchodních společností zapsaných v obchodním rejstříku;
 • fyzických osobách, které vykonávají svobodné povolání nebo provozují živnostenskou činnost;
 • cizích státních příslušnících bez bulharského osobního identifikačního čísla nebo identifikačního čísla zahraničního rezidenta, kteří:
 • ostatních fyzických osobách – plátcích sociálního pojištění;
 • zahraničních osobách/subjektech, které podle daňových předpisů podléhají zvláštní registraci, včetně v případě osvobození od daně podle mezinárodní dohody, která vstoupila v platnost a jejíž stranou je Bulharská republika.

Je přístup do rejstříku BULSTAT zdarma?

Přístup do rejstřík BULSTAT není bezplatný. Pro přístup k údajům je nutná registrace a uhrazení poplatku. Minimální poplatek činí 10 BGN.

Historie rejstříku BULSTAT

Podle rozhodnutí Národního shromáždění ze dne 8. června 1995 byl zřízením, vedením a rozvojem rejstříku BULSTAT pověřen národní statistický úřad. Jednotný státní rejstřík podnikatelských subjektů, „BULSTAT“, začal v Bulharské republice fungovat dne 1. ledna 1996. Dne 17. června zmíněného roku přijalo Národní shromáždění zákon o statistice. Tento zákon stanoví způsob zřízení, fungování a využívání jednotného rejstříku BULSTAT k identifikaci subjektů vykonávajících podnikatelskou činnost na území Bulharské republiky. Rejstřík BULSTAT se stal jedním z hlavních správních registrů v zemi a v roce 2000 byly jeho údaje zpřístupněny na internetových stránkách rejstříku.

Dne 11. srpna 2005 přešla správa rejstříku BULSTAT na Registrační agenturu. Od 1. srpna 2008 měly podle tehdy platného zákona o obchodním rejstříku obchodní společnosti a pobočky zahraničních obchodních společností zapsané v rejstřících obchodních korporací a družstev u krajských soudů povinnost provést opětovný zápis u Registrační agentury, a to do 31. prosince 2011.

Jak podávat návrh a žádosti rejstříku BULSTAT

V závislosti na právním statusu musí subjekty, které se chtějí zapsat do rejstříku BULSTAT, doložit:

1. kopii rozhodnutí nebo jiné listiny:

a) právnické osoby: zakladatelskou listinu a stanovy, případně listinu uvádějící fyzickou osobu nebo osoby, které subjekt řídí a/nebo zastupují;

b) zastoupení zahraničních subjektů podle § 24 zákona o podpoře investic: listinu dokládající registraci u Bulharské obchodní a průmyslové komory;

c) zahraniční právnické osoby: listinu osvědčující výkon podnikatelské činnosti v Bulharsku; úředně ověřenou listinu osvědčující existenci zahraniční právnických osob v dotyčné zemi;

d) organizační jednotky bez právní subjektivity podle zákona o závazcích a smlouvách a pojišťovny podle § 8 zákona o sociálním zabezpečení: smlouvu o sdružení a osvědčení o registraci u Národní agentury pro příjmy;

e) pobočky a organizační složky: listinu osvědčující jejich zřízení a uvádějící osobu nebo osoby, které je řídí a/nebo zastupují;

f) jiné subjekty než subjekty uvedené v písmenech a) až e), které jsou plátci sociálního pojištění: listiny dokládající jejich totožnost a/nebo vykonávání konkrétní činnosti, pokud to vyžaduje zákon;

2. návrh na zápis na standardním formuláři schváleném výkonným ředitelem Registrační agentury;

3. identifikační karty v případě zápisu uzavření/zrušení nebo změny okolností;

4. doklad o uhrazení státního poplatku podle ceníku schváleného Radou ministrů;

5. registrační dotazník anebo registrační ověření v případě subjektů zapsaných ve zvláštním rejstříku.

Po předložení listin je zápis proveden neprodleně.

On-line kontrola se týká těchto informací:

 • jedinečné identifikační číslo
 • jméno/název subjektu
 • činnost
 • listina o založení/změně/zrušení
 • sídlo/administrativní adresa
 • kontaktní údaje
 • řídící pracovníci/zástupci
 • statutární orgány
 • složení statutárních orgánů: zastupování
 • předmět podnikání
 • společníci/vlastníci
 • vývoj vlastnictví

Převzato z portálu e-justice.eu.
Originální verzi stránky provozuje ve svém jazyce daný členský stát. Překlad do češtiny pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu.

Poslední aktualizace: 29/08/2016.

Doporučujeme