Obchodní rejstříky v Evropské uniiNěmecko

Jaké informace nabízí německý podnikový rejstřík?

Německý portál obchodního rejstříku (Handelsregisterportal) vede pro ostatní spolkové země Ministerstvo spravedlnosti spolkové země Severní Porýní-Vestfálsko. Poskytuje centralizovaný přístup do všech státních rejstříků společností, družstev a sdružení a k oznámením rejstříků.

Na portálu obchodního rejstříku lze získat bližší informace v angličtině, francouzštině, italštině, holandštině, polštině, španělštině a turečtině; avšak informace v samotném rejstříku jsou hlavně v němčině.

Doplňující informace o úpadcích, účetních/finančních zprávách a informace o kapitálových trzích jsou k dispozici na internetových stránkách s názvem německý podnikový rejstřík. Tato platforma byla přeložena do angličtiny, francouzštiny, italštiny a španělštiny, avšak informace v samotném rejstříku jsou hlavně v němčině (nicméně informace o kapitálových trzích jsou částečně k dispozici v angličtině a jiných jazycích). Německý podnikový rejstřík je navíc propojen s portálem obchodního rejstříku, takže je možné vyhledávat údaje v obou rejstřících.

Je přístup do německého podnikového rejstříku zdarma?

Zápis do německého podnikového rejstříku není zpoplatněn. Vyhledávání jednotlivých společností a nahlížení do zveřejněných dokumentů a údajů o vlastnících podnicích rovněž není zpoplatněno. Každé zobrazení údajů týkajících se konkrétního registračního čísla (např. aktuální výpis, chronologický výpis, historický výpis nebo strukturovaný dokument) je zpoplatněno částkou 4,5 EUR (výpis) nebo částkou 1,5 EUR (strukturovaný dokument).

Vyhledávání v podnikovém rejstříku

V závislosti na dostupnosti informací je možné použít dvě různé vyhledávací funkce portálu obchodního rejstříku: jednoduché vyhledávání a rozšířené vyhledávání. Internetová stránka německého podnikového rejstříku má rovněž vyhledávací funkci.

Nakolik se lze spoléhat na dokumenty uvedené v rejstříku?

Článek 15 německého obchodního zákoníku (Handelsgesetzbuch) stanoví, že třetí osoby se mohou spoléhat na skutečnosti uvedené v článku 2 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/101/ES ze dne 16. září 2009 o koordinaci ochranných opatření, která jsou na ochranu zájmů společníků a třetích osob vyžadována v členských státech od společností ve smyslu čl. 48 druhého pododstavce Smlouvy, za účelem dosažení rovnocennosti těchto opatření (Úř. věst. L 258, 1.10.2009, s. 11), v souladu s čl. 3 odst. 5, 6 a 7 této směrnice.

Podle článku 15: Společnost se může vůči třetí osobě domáhat pouze skutečností, které byly zapsány a zveřejněny nebo byly třetí osobě známy předem (čl. 15 odst. 1 německého obchodního zákoníku). Řádně zapsané a zveřejněné skutečnosti lze uplatňovat vůči třetím osobám. Neplatí to pro právní úkony učiněné ve lhůtě patnácti dnů od zveřejnění, ledaže třetí osoba prokáže, že předmětnou skutečnost nemohla nebo nemusela znát (čl. 15 odst. 2 německého obchodního zákoníku).

Vůči osobě, v jejíž záležitosti byla skutečnost nesprávně zveřejněna, se třetí osoba může dovolávat této nesprávné skutečnosti, ledaže jí byla tato nesprávnost známa (čl. 15 odst. 3 německého obchodního zákoníku).

Historie německého podnikového rejstříku

Všechny informace zaznamenané od roku 2007 jsou dostupné v elektronické podobě.

Související odkazy

Převzato z portálu e-justice.eu.
Originální verzi stránky provozuje ve svém jazyce daný členský stát. Překlad do češtiny pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu.

Poslední aktualizace: 29/08/2019.

Doporučujeme