Živnostenský balíček: Deset opatření, která usnadní podnikatelům život.

(Aktualizováno 22. 7. 2021) Ministerstvo průmyslu a obchodu ve spolupráci s Ministerstvem financí a dalšími resorty a úřady pracují na snížení administrativní zátěže pro malé a střední podnikatele. Ministerský balíček obsahuje 10 opatření, která by měla firmám usnadnit život.

Živnostenský balíček MPO obsahuje desatero úkolů a jejich řešení

Prezentace Živnostenského balíčku též na: www.zivnostensky-balicek.cz

1. Podpora rodinného podnikání

Přesná definice „rodinného podnikání“ je zásadní. Jde o největší zdroj pracovních míst v soukromém sektoru a jeho vícegenerační charakter pomáhá stabilizovat české hospodářství.

Naše úkoly:

 • Schválit definici pojmů „rodinná živnost“ a „rodinná obchodní korporace“ (SPLNĚNO)
 • Připravit příručku „Jak předat rodinnou firmu další generaci? (1,6 MB)“ (SPLNĚNO)
 • Zavést registrace rodinných firem (SPLNĚNO)
 • Realizovat další kroky jako vzdělávací a poradenské služby, přístup k financím, propagace atd. – Investiční financování prostřednictvím ČMZRB, a.s. úvěry a záruky za úvěry a Provozní financování prostřednictvím ČMZRB, a.s. – záruky za provozní úvěry. Předávání společností – podpora formou záruky za financování odkupu společnosti prostřednictvím ČMZRB, a.s. (SPLNĚNO)

2. Jednodušší rozjezd

Stát musí zájemcům o živnostenské oprávnění jejich podnikatelský start maximálně usnadnit. Proto jsme přes Portál občana zjednodušili ohlašování živnosti a vyřízení žádosti o koncesi včetně registrací k daním a odvodům.

Naše úkoly:

 • Zařídit pohodlnější vyřízení živnostenského oprávnění přes Portál občana (SPLNĚNO)
 • Usnadnit registraci k daňový povinnostem a odvodům přes Portál občana (SPLNĚNO)
 • Umožnit složení základního kapitálu pro s.r.o. v notářské úschově (SPLNĚNO)

zpět na začátek

3. Změny v zákonech jen dvakrát ročně

Legislativa ošetřující podnikání se mění v nepravidelných intervalech a je těžké vývoj sledovat. Proto navrhujeme ustanovení dvou dnů, kdy budou nabývat účinnosti národní právní předpisy s dopadem na podnikání. 

Naše úkoly:

 • Vyhradit dva dny, 1. 1. a 1. 7., pro zavádění nových zákonů s dopadem na živnostníky a další podnikatelské subjekty (SPLNĚNO)
 • Realizovat faktické využívání pouze těchto dvou dnů pro zavádění nových zákonů s dopadem na živnostníky a další podnikatelské subjekty (SPLNĚNO)

zpět na začátek

4. Konec daňovým výjimkám

Naším cílem je zjednodušení daňového systému, které povede k jeho odlehčení od řady sporných a nesystémových výjimek. Ty se do zákonů dostaly často v důsledku lobbingu zájmových skupin. Kvůli tomu je daňový systém nepřehledný a mnohdy vede poplatníky k chování, které je za běžných podmínek z ekonomického hlediska neracionální, což pokřivuje podnikatelské prostředí a vytváří neospravedlnitelné rozdíly v daňové zátěži jednotlivých poplatníků. Zajistíme proto revizi a sloučení daňových výjimek a budeme bránit zavádění dalších. Tím současně vytvoříme prostor pro plošné snížení daňové zátěže a snížení administrativy spojené s prokazováním nároků na uplatnění stávajících výjimek.

Naše úkoly:

 • Provést důkladnou analýzu stávajících daňových výjimek a vyhodnotit jejich vliv na výši obecné sazby daně (SPLNĚNO)
 • Zahájit redukci, zobecňování a slučování výjimek (SPLNĚNO)
 • Nezavádět nové výjimky (SPLNĚNO)

zpět na začátek

5. Jednotná databáze formulářů

Soustředili jsme přes 1 400 formulářů pro živnostníky do jedné přehledné databáze – www.businessinfo.cz/formulare, kde je snadné konkrétní formulář vyhledat.

Naše úkoly:

 • Shromáždit všechny formuláře pro podnikatele na jednom místě (SPLNĚNO)
 • Zajistit interaktivitu formulářů (SPLNĚNO)

zpět na začátek

6. Všechny povinnosti a informace na jednom místě

České podnikatele stále trápí nepřehlednost v povinnostech, které vůči státu mají. Proto chceme všechna tato pravidla a další informace srozumitelně a jednoduše popsat na jednom místě.

Naše úkoly:

 • Zprovoznit informační systém pro podnikatele (PES) Hospodářské komory ČR, ve kterém snadno najdou přehled svých povinností vůči veřejné správě (SPLNĚNO)
 • Připravit nové webové stránky pro podnikatele BusinessInfo.cz – www.businessinfo.cz, které otestují sami podnikatelé a živnostníci (SPLNĚNO)

zpět na začátek

7. Omezení statistických průzkumů

Připravili jsme omezení statistických šetření díky rušení a úpravám statistických formulářů nebo zvýšení limitů pro povinné vyplňování, což uleví tisícům podnikatelů.

Naše úkoly:

 • Omezit statistické šetření pro nejméně 3 500 podnikatelů (SPLNĚNO)
 • Omezit statistické šetření pro nejméně 13 000 podnikatelů (SPLNĚNO)

zpět na začátek

8. Jednodušší a nižší daně nejen pro malé firmy

Zavedení jedné paušální platby pro živnostníky s ročním obratem do jednoho milionu Kč. Tito podnikatelé už nebudou muset přiznávat daň z příjmu a odvody na třech různých formulářích, nově jim bude k zaplacení stačit jediná paušální platba. Výrazně se jim díky tomu sníží administrativa a nebudou už muset platit za účetní služby.

Rozvoj podnikání podpoří také nižší DPH na celou řadu řemeslných a odborných služeb, impulsem pro sektor stravování bude další snížení DPH na stravovací služby. Všem osmi milionům daňových subjektů pak komunikaci se státem usnadní přehledné a intuitivní rozhraní online finančního úřadu, jehož spuštění pod názvem Moje Daně plánuje rezort financí v roce 2020.

Naše úkoly:

 • Zvýšení limitu ročních příjmů pro výpočet výdajového paušálu z 1 mil. Kč na 2 mil. Kč (SPLNĚNO)
 • Snížit DPH na stravovací služby z 15 % na 10 % a DPH na odborné služby z 21 % nebo 15 % na 10 % v souvislosti s novelou zákona o evidenci tržeb (SPLNĚNO)
 • Spuštění portálu Moje Daně (SPLNĚNO)
 • Zavést paušální daň pro živnostníky a další podnikatele z řad OSVČ s obratem do 1 mil. Kč (SPLNĚNO)
 • Zjednodušení poskytování příspěvku na stravování zaměstnancům – nová možnost stravenkového paušálu (SPLNĚNO)

zpět na začátek

9. Kompenzace exekučních nákladů

Problémy s exekucemi má v současné době až 900 tisíc občanů. A pokud jsou zaměstnáni, má jejich zaměstnavatel s výkonem exekuce nemalé administrativní a finanční náklady. Proto je nezbytné prosadit kompenzační systém, který tyto náklady pokrývá.

Naše úkoly:

 • Prosadit úhrady nákladů živnostníků a dalších podnikatelů na administraci exekucí zaměstnanců (SPLNĚNO)

zpět na začátek

10. Vstřícnější stavební úřad

V současné době je pro živnostníky jednání se stavebním úřadem noční můra. Navrhujeme proto zásadní zjednodušení celého procesu, živnostník pouze odevzdá projekt a stavební úřad vyřídí všechna ostatní povinná vyjádření za něj.

Naše úkoly:

 • Zavést systém, kdy živnostník odevzdá pouze projekt a ostatní povinná vyjádření za něj vyřizuje stavební úřad. (SPLNĚNO)

zpět na začátek

Prezentace Živnostenského balíčku též na: www.zivnostensky-balicek.cz

Aktuality

Plnění opatření živnostenského balíčku č. 1 Podpora rodinného podnikání

(13. 1. 2020)

Realizovat další kroky jako vzdělávací a poradenské služby, přístup k financím, propagace atd.:

 1. Investiční financování prostřednictvím ČMZRB, a.s. úvěry a záruky za úvěry
  Provozní financování prostřednictvím ČMZRB, a.s. – záruky za provozní úvěry
  Předávání společností – podpora formou záruky za financování odkupu společnosti prostřednictvím ČMZRB, a.s. (Splněno) 20 %
 1. Vzdělávací a poradenské služby, propagace – (termín 2020) 5 %

Ministerstvo průmyslu a obchodu také neopomíjí oblast podpor pro rodinné firmy. Ve spolupráci s ČMZRB jsme připravili v rámci stávajícího programu Záruka 2015 až 2023 možnost čerpat záruku k úvěru od komerčních bank, kterým budou financovat tzv. Mergers & Acquisitions aktivity, to znamená aktivity související právě s převodem obchodního podílu z jednoho rodinného příslušníka na druhého. Záruky budeme poskytovat až do výše 80 % jistiny úvěru, maximálně však 30 milionů Kč, a až na dobu 12 let.

K usnadnění dalšího rozvoje a růstu rodinných firem pak přispěje program EXPANZE. Aktivity těchto podniků se stanou součástí tzv. zvláštních podporovaných aktivit, díky čemuž získají od ČMZRB k profinancování provozních a investičních projektů bezúročný úvěr nebo záruku ještě za více výhodných podmínek než tomu bylo doposud. To znamená, že pokud například budou potřebovat pořídit nový stroj a inovovat tak svůj výrobní proces, budou moci na něj od ČMZRB využít bezúročný úvěr v rozmezí 650 tisíc až 60 milionů Kč na dobu 10 let včetně odkladu splátek jistiny až na 4 roky. Úvěr získají až na 45 % způsobilých výdajů projektu, přičemž u spolufinancujícího úvěru od komerční banky či leasingové společnosti ČMZRB poskytne příspěvek na úhradu úroků až do výše 4 milionů Kč. Bližší informace naleznete na stránkách ČMZRB.

Plnění opatření živnostenského balíčku č. 3 Změny v zákonech jen dvakrát ročně

(13. 1. 2020)

Realizovat faktické využívání pouze těchto dvou dnů pro zavádění nových zákonů s dopadem na živnostníky a další podnikatelské subjekty (Splněno) 100 %

Dne 31. 12. 2019 nabyla účinnosti část zákona č. 277/2019 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv, kterou se zavádí jednotná data účinnosti. Tímto došlo ke stanovení dvou dnů v roce, a to 1. ledna a 1. července, kdy budou nabývat zákony účinnosti. 

Plnění opatření č. 1 živnostenského balíčku

(7. 11. 2019)
Ministerstvo průmyslu a obchodu připravilo ve spolupráci s HK ČR a AMSP ČR brožuru s názvem „Jak předat rodinnou firmu další generaci? (1,6 MB)“, ve které je citlivou formou toto téma představeno s cílem nastolit vodítko, jak v rámci nástupnického procesu v rodinných firmách postupovat.

Materiál byl zpracován jako další z řady klíčových opatření pro podporu rodinného podnikání, a to v souvislosti s již schválenou definicí rodinného podniku usnesením vlády.

Plnění opatření č. 7 živnostenského balíčku

(30. 9. 2019)
Podařilo se zvýšit práh pro vznik povinnosti podnikatele vykazovat statistické údaje Intrastatu z 8 na 12 milionů korun za rok, čímž došlo ke snížení počtu podnikatelů tuto povinnost ze zákona splnit. Téměř 1 700 podnikatelů nebude již muset povinně tyto údaje vykazovat. Plánuje se tuto hranici dále navýšit. Toto opatření realizoval Český statistický úřad ve spolupráci s Generálním ředitelstvím cel a bylo provedeno na základě nařízení vlády č. 323/2018 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 244/2016 Sb., k provedení některých ustanovení celního zákona v oblasti statistiky.

Současně od roku 2019 snížil Český statistický úřad rozsah statistického zjišťování v případě Čtvrtletního výkazu ostatních finančních institucí (účtujících jako podnikatelé) – Pen 3c-04. Díky využití nových statistických metod a využitím nových postupů zpracování dat bude osloven menší okruh respondentů. Konkrétně se šetření nebude dotýkat skoro až 2 tisíc podnikatelů. Tato změna byla provedena ve vyhlášce č. 250/2018 Sb., o Programu statistických zjišťování na rok 2019.

zpět na začátek